UniNet Shorten URL

ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา

สำหรับหน่วยงานการศึกษาที่สนใจใช้ระบบย่อลิงก์ 'UniNet Shorten URL' สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ UniNet Contact Center 02 232 4000